Privacy en Cookie Policy

De bescherming van uw gegevens is uiterst belangrijk voor ons. U heeft verschillende opties om uw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. We nodigen u uit de tijd te nemen om de opties in deze privacy regeling goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

1. Algemeen

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en willen u informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw gegevens gebeurt. We willen uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. We vertrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens we verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers van Iedereen-wint.eu. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. We streven ernaar om onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens we uw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn van een natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die we verkrijgen door uw gebruik van onze website(s). We treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. We kunnen sommige of alle van de volgende gegevens verzamelen :
1.     Naam
2.     Contactgegevens: email adres, telefoon nummer
3.     Demografische informatie: adres, postcode
 

4. Doeleinden

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
  • Om te antwoorden op specifieke vragen die u ons stelt via onze website
  • Om nieuwsbrieven of relevante communicatie te versturen
Wanneer u deze berichten niet langer wenst te ontvangen kunt u ons dit laten weten via email en zult u vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden. 
 

5. Beveiliging

We streven er te allen tijde naar om uw privacy te beschermen, en gebruiken allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord en antivirus software. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (bv. sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

We verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijk verplichting is of we toelating hebben ontvangen van de betrokkene. 

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van ons door gebruik te maken van de contactgevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. We zullen dergelijke verzoeken beantwoorden en er gevolg aan verlenen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).
 
Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staken we de verwerking van die persoonsgegevens.
 
Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:
  • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
  • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
  • Welke rechten u heeft.
 
Recht op rectificatie en gegevensverwijdering
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren via de contactgevens onder punt 10 van deze Privacy Policy. U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen. 
 

8. Bewaartermijnen

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren. 

9. Cookies & de website(s)

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze website(s), gebruiken we ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.
 
Websites
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door ons enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch we behouden ons het recht voor om op het tijdstip dat ons passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie onze eigendom wordt en dat door de loutere mededeling van informatie we de uitdrukkelijke toestemming krijgen om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van onze website middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door ons worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de ‘iedereen-wint’-website, maar worden bewaard op de harde schijf van uw pc. Cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw toestel en onze website of kunnen worden gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren, te verbeteren en te personaliseren. Er bestaat de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren of na elke raadpleging van onze website de cookies op uw pc automatisch te verwijderen.
 

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan bartcoolsblc@gmail.com.

11. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.